แอพพลิเคชั่น Android TV Smart Farmer Channel

 

แอพพลิเคชั่น Smart Farmer Channel TV online

smartfarmer

สถานีโทรทัศน์ Smart Farmer Channel

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปฏิรูป ภาคเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาองกรณ์เกษตรกร เร่งขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Smart Farmer

สถานีโทรทัศน์ Smart Farmer Channel จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ข่าวสารสาระความรู้ เพื่อต้องการให้เกษตรกรยกระดับมาตรฐาน ให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

smartfarmerchannel-1 smartfarmerchannel-2

สามารถดาวน์โหลดได้

GooglePlay