CSS Color รหัสสี โค้ดสี RGB ต่าง ๆ

ในการจะสร้างเว็บขึ้นมา สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ สีสันของเว็บ เพื่อให้เว็บมีความน่าสนใจ ในบทความนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ เกี่ยวกับ การกำหนดสีสันต่าง ๆ ให้เว็บ โดยใช้ CSS ซึ่งมีหลาย ๆ แท็กที่จะต้องใช้โค้ดสี

ในการกำหนดค่าสีนั้น สามารถกำหนดได้หลายวิธี ดังตัวอย่างด้านล่าง

Format Syntax Example
Hex Code #RRGGBB p{color:#FF0000;}
Short Hex Code #RGB p{color:#6A7;}
RGB % rgb(rrr%,ggg%,bbb%) p{color:rgb(50%,50%,50%);}
RGB Absolute rgb(rrr,ggg,bbb) p{color:rgb(0,0,255);}
keyword aqua, black, etc. p{color:teal;}

Hex Code

hex code เป็นการกำหนดโค้ดสี ที่เป็นเลขฐานสิบหก นั่นคือ มีตัวเลขตั้งแต่ 0-F มีจำนวน 6 ตัวเรียงกัน ประกอบด้วยสี RGB, R=Red, G=Green, B=Blue ซึ่งแต่ละสีจะมีสองตัว เช่น มีเลข 003366 จะประกอบไปด้วย สีแดงเป็นตัวเลข 00 สีเขียนเป็นตัวเลข 33 สีน้ำเงินเป็นตัวเลข 66 ก่อนการใส่ตัวเลขให้ใส่เครื่องหมาย # ไว้ข้างหน้าด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง

#333333
#FF0000
#00FF00
#0000FF
#FF00FF
#FFFF00
#00FFFF

Short Hex Code

Short Hex Code เป็นวิธีการเขียนรหัสสีที่เป็นแบบย่อ จากหกหลักเป็นสามหลัก ซึ่งจะกลายเป็นแบบ RGB ที่มีเลขอย่างละตัว เช่น รหัสสีเป็น 036 ก็ คือ สีแดง 0 สีเขียว 3 สีน้ำเงิน 6 ซึ่งในที่นี้ ก็เหมือนกับการเขียนรหัสสีเป็น 003366 ดังตัวอย่างด้านล่าง

#333
#F00
#0F0
#00F
#F0F
#FF0
#0FF

RGB %

RGB % เป็นการกำหนดรหัสสี เป็นแบบ เปอร์เซ็น ซึ่งเราต้องใส่ สีแต่ละสีเป็นแบบเปอร์เซ็น ซึ่งแต่ละสี ก็สามารถใส่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็น ถ้าจะให้เปรียบเทียบละก็ ร้อยเปอร์เซ็นก็คือ F แล้วก็ 0 เปอร์เซ็น ก็คือ 0 ในฐานสิบหก นั่นเอง ดังตัวอย่างด้านล่าง

rgb(30%,30%,30%)
rgb(100%,0%,0%)
rgb(0%,100%,0%)
rgb(0%,0%,100%)
rgb(100%,0%,100%)
rgb(100%,100%,0%)
rgb(0%,100%,100%)

RGB Absolute

RGB Absolute เป็นการกำหนดสี ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับ การกำหนดแบบ RGB % ซึ่งการกำหนดแบบ RGB Absolute จะมีตัวเลขตั้งแต่ 0-255 ซึ่งเป็นตัวเลข ฐานสิบ (FF ในฐานสิบหก เท่ากับ 255 ในฐานสิบ) ดังตัวอย่างด้านล่าง

rgb(50,50,50)
rgb(255,0, 0)
rgb(0,255,0)
rgb(0,0,255)
rgb(255,0,255)
rgb(255,255,0)
rgb(0,255,255)

keyword

keyword เป็นการกำหนดรหัสสีที่มีลักษณะเป็นคำ เป็นการกำหนดที่เรามีความคุ้นเคย จำง่าย นั่นคือ การกำหนดเป็นคำในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างด้านล่าง

gray
red
green
blue
pink
yellow
skyblue

จากวิธีการกำหนดสี ให้กับเว็บไซต์ แบบต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอไป จะเห็นว่าวิธีที่ สะดวก และนิยมใช้กันที่สุด จะเป็นวิธีกำหนดรหัสสีแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งเลขที่นิยมนำมาใช้ในการกำหนดรหัส จะเป็นเลข 0 3 6 9 C F ดังนั้น ผมจึงได้รวบรวมโค้ดสีต่าง ๆ ที่นิยมนำมาใช้กัน มาให้ดูกันครับ ตามด้านล่างเลย

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF